แนะนำบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ ราคาถูก
ThinkSoft Co., Ltd. จัดตั้งขึ้นเมื่อ มิถุนายน ปี พ.ศ. 2550 เนื่องจาก ต้องการมุ่งเน้น การพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นหลัก ซึ่งบริษัทฯ มีความชำนาญในระบบบริการการศึกษา (e-Education System) และสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่และผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ด้านการศึกษา ในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System: MIS) และพัฒนาระบบสนับสนุนการทำงานในภาครัฐ.
ศูนย์รวมบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ชั้นนำ ประเทศไทย
ศูนย์รวมบริษัทรับพัฒนาและออกแบบซอฟต์แวร์ บริษัท software house ชั้นนำ กับผลงานระดับประเทศ