แนะนำบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ ราคาถูก
บริษัท เอส ซี เอ็ม เอส เทคโนโลจีส์ จำกัด (SCM S Technologies Co., Ltd.) เป็นบริษัทพัฒนา Software Solution ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2562 เป็นบริษัทพัฒนาระบบ ในกลุ่มบริษัท เอส ซี เอ็ม เทคโนโลจีส์ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการขยายขอบเขตการให้บริการทางด้านระบบ IT Solutions, Digital marketing, Software Solution, Outsourcing ตลอดจน Application Development เพื่อให้สามารถรองรับกับการเติบโตของบริษัท
ศูนย์รวมบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ชั้นนำ ประเทศไทย
ศูนย์รวมบริษัทรับพัฒนาและออกแบบซอฟต์แวร์ บริษัท software house ชั้นนำ กับผลงานระดับประเทศ